Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Hållbarhetsrådgivning för Roxtec

Hållbarhetsexperterna Goodpoint, som är en del av Semconkoncernen, har stöttat tätningsföretaget Roxtec med rådgivning och utbildning inom kemikalier och material.

KundRoxtec

BranschIndustri

KompetenserHållbar strategi och förändring

Bakgrund

Roxtec är en global aktör som levererar kompletta tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar till flera olika branscher, exempelvis för byggnation och järnvägsinfrastruktur. Produkterna används på land, till havs och under jord. Goodpoints roll som rådgivare är att säkerställa att Roxtecs olika produkter får släppas ut på marknaden samt att arbeta för att de ska kunna ingå i ett cirkulärt flöde.

Uppdraget

Goodpoint agerar som hållbarhetsrådgivare på uppdrag av tätningstillverkaren Roxtec. Vi säkerställer lagefterlevnad kring användandet av kemikalier i deras produkter och vid produktion. Vi ger rådgivning och utbildning om produkternas innehåll, vad som gäller vid produktion samt vilka lagar och regler som gäller. Vår gemensamma målsättning är att minimera skadliga ämnen och skapa cirkulära produktionsflöden.

Genomförandet

Goodpoint kartlägger materialinnehållet i Roxtecs produkter samt de material som används vid produktframställningen. En viktig del i arbetet är att säkerställa att produkterna uppfyller gällande lagkrav på nationell och global nivå. Vi bidrar med specialistkompetens inom flera områden – miljöpåverkan, kemikalieinnehåll och arbetsmiljö. Vi sätter upp rutiner och instruktioner, så att produktionen kan flyta på under goda förhållanden.

Goodpoint's Leverans

  • gjort en GAP-analys över produkternas innehåll

  • genomfört bedömningar av produkternas innehåll

  • gjort global lagefterlevnadskontroll för kemiska produkter

  • genomfört riskbedömningar för hanteringen av kemiska produkter i verksamheten

  • tagit fram, granskat och uppdaterat säkerhetsdatablad till Roxtec för ett 20-tal länder

  • genomfört utredningar över genomförda och planerade ombyggnationer, som innebär att vi identifierar eventuella miljörisker och gör anmälningar till myndigheter

  • tagit fram rutiner och instruktioner till miljöledningssystemet ISO 14001

  • kartlagt Roxtecs materialinnehåll utifrån klimatpåverkan

  • gjort registreringar av produkter i BASTA och Byggvarubedömningen (bedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter)

  • gjort rapporteringar till SCIP-databasen och svenska produktregistret.

Kontakta oss

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint