Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Energianalys för hållbar elektrifieringsstrategi

I detta projekt analyserades energianvändningen och CO2-utsläppen för varje enskilt fordon i Swedavias flotta.

KundSwedavia

BranschMobility

KompetenserElektrifiering

Bakgrund

Målet var att skapa en strategi och en färdplan för att eliminera fordonsparkens CO2-utsläpp fram till 2020, från nuvarande nivå på 2 800 ton CO2 (tank-to-wheel). Eftersom fordonen är mycket olika – allt från bagagetransportvagnar till brandbilar – och då de används på många olika sätt, behövde vi en strategi för varje fordonstyp.

Hållbarhet genom biobränslen

Rapporten visade att ett byte av fossila bränslen mot likvärdiga biobränslen skulle göra det möjligt att nå målet på noll CO2-utsläpp inom den angivna tidsramen. Detta skulle dock leda till en ökning av den totala energiförbrukningen, vilket också ökar mängden utsläpp av andra skadliga ämnen. För att hantera detta och ytterligare minska behovet av förbränningsmotorer identifierades och analyserades flera fordonstyper som skulle vara lämpliga för elektrifiering av delsystem alternativt hel eller delvis elektrifiering av drivlinan. En analys av användningsmönster, lastsituationer och energiförbrukning för de olika fordonstyperna gör det möjligt att bestämma deras lämplighet för elektrifiering liksom en optimalt sammansatt fordonsflotta.

Med detaljerad lastfallsdata är det också möjligt att beräkna den potentiella energibesparingen per fordon. Den tillgängliga användningsdatan var dock inte tillräckligt detaljerad för att en sådan analys skulle kunna genomföras. Rekommendationen var att förse de valda fordonstyperna med mätutrustning och logga användningsdata under en begränsad men representativ tidsperiod. Dessa data skulle sedan ligga till grund för de första förslagen till elektrifiering.

Informationen är verkligen intressant och visar hur och var vi behöver fokusera arbetet för att skapa en miljövänligare och effektivare fordonspark.

– Yvonne Björnström, chef för Swedavia Fordon

För att ge beslutsunderlag, stödja övergången och utvärdera genomförbarheten av en elektrifiering av fordonsflottan, gjordes en marknadsundersökning för alternativa fordon och framdrivningssystem. Den visade att det finns flera projekt och initiativ för elektrifiering av arbetsfordon, även om omfattningen fortfarande är ganska begränsad trots den tydliga potentialen.

Stegvis mot en mer miljövänlig fordonsflotta

Med beslut baserade på fakta kan inköp och konfigurering av fordonsflottan optimeras och framtidssäkras. Utökad data om användningsmönster och förflyttning av fordon för olika arbetsuppgifter kan stödja vid optimering av arbetsprocesser och fordonsflottans storlek, liksom användas vid uppsikt av fordonsposition och tillgänglighet. För att uppnå detta, är en naturlig fortsättning på förstudien att säkerställa tillgänglighet till nödvändig fordonsinformation för de prioriterade fordonen. Detta bygger underlag till stegvis uppgradering eller konvertering av valda fordon.

Fakta om projektet

Löptid: 2 månader

Resurser: två ingenjörer plus en projektledare på deltid

Projektet genomfördes i fyra delmoment:

  • Workshop 1: Nuvarande situation och visionsanalys.
  • Energianalys av fordonsparken: Kvantitativ studie av bränsle- och energiförbrukning. Marknadsanalys.
  • Workshop 2: Presentation av preliminära resultat, förankring och justering av förslaget till färdplanen.
  • Dokumentation och slutpresentation: Sammanfattning av resultat och rekommendationer.

Kontakt

Magnus Svensson, Semcon

Magnus Svensson

E-mobility specialist