Hur kan jag hjälpa dig?

Nyhet2024.06.24

AI-modeller hjälper till i jakten på elektroniskt avfall

I ett nytt forskningsprojekt hoppas Göteborgs universitet att AI-modeller och analys av satellitbilder kan hjälpa till i jakten på elektroniskt avfall som olagligt dumpats i utvecklingsländer. Semcon deltar i projektet med expertis inom datahantering, bildanalys och AI-algoritmer.

Dela:

Efterfrågan på elektroniska och uppkopplade produkter ökar hela tiden. Samtidigt saknas både metoder för att hantera avfallet och strategier för återbruk. Detta gör att världen nu befinner sig i en kris vad gäller hälso- och miljöfarligt elektroniskt avfall (e-avfall) som dumpas i utvecklingsländer.

–Syftet med det här forskningsprojektet är att med hjälp av ny teknik undersöka hur aktuell lagstiftning kring den här typen av avfall faktiskt fungerar i praktiken. Och att identifiera platser som verkar användas som olagliga ’dump sites’, säger Jessica Coria, som är senior forskare vid Environment for Development (EfD), Göteborgs universitet.

Kan AI förutse var olaglig dumpning kan uppstå?

Genom att använda time-lapse satellitbilder hoppas Jessica Coria kunna utvärdera om internationella konventioner såsom Baselkonventionens förbudstillägg, som trädde i kraft i december 2019 och förbjuder export av elektroniskt avfall från OECD-länder till länder utan kapacitet att hantera e-avfall, har lett till en minskning av förekomsten av e-avfallsplatser i utvecklingsländer. Hon hoppas också kunna analysera om internationella regleringar har påverkat spridningen av illegala e-dumpningsplatser i utvecklingsländer.

– Semcons roll har hittills varit att samla in rätt data i form av satellitbilder, analysera bilderna och hitta vilka AI-lösningar som skulle kunna appliceras i det här fallet. Nästa steg är att träna en AI-modell som utifrån historiken kan förutse var dumpningsställen kan uppstå, säger Axel Bender, AI/Machine Learning Expert på Semcon.

Projektets första del är avslutad och nu återstår analys av resultaten. Datainsamlingen har varit en lärorik process som visat både utmaningarna och potentialen med användningen av AI-modeller för att identifiera e-avfallsplatser och kvantifiera mängden e-avfall över tid.

Om e-avfall
E-avfall innehåller en kritisk grupp kemikalier, särskilt tungmetaller (bly, kadmium, kvicksilver) och långlivade organiska föroreningar (dioxiner), som WHO erkänt som ett stort folkhälsoproblem. E-avfall är också kopplat till ett brett spektrum av miljökonsekvenser, som sträcker sig över mark-, atmosfärs- och vattenföroreningar. Samtidigt innehåller e-avfall många värdefulla komponenter som kan tas om hand för återbruk i ett cirkulärt kretslopp.

Expertis inom AI och datahantering
Semcon har varit en tidig användare av AI-teknik, och har stor kunskap om den senaste forskningen och utvecklingen inom området. Vi erbjuder skräddarsydda end-to-end-lösningar för att möta våra kunders specifika behov. Läs mer om Semcons erbjudande inom datahantering och AI.

Cirkulära produkter är framtiden
Produkter som är hållbara och kan repareras, uppgraderas, delas, återanvändas och återvinnas kommer framöver att bli den nya standarden. Detta gäller såklart i allra högsta grad elektroniska produkter. Semcon erbjuder sina kunder hjälp med att utforska hur övergången till en cirkulär ekonomi med nettonollutsläpp påverkar deras produkter, tjänster och affärsmodeller. Läs mer om vad Semcon erbjuder inom produktutveckling.

Om forskningsprojektet
Forskningsprojektet “Tracking the Effects of Environmental Regulation on E-Waste Dumping in Developing Nations through Satellite Imagery” startade december 2023 och har som huvudsyfte att utvärdera effektiviteten av policyer för att motverka dumpningen av elektroniskt avfall (e-avfall) i utvecklingsländer. För mer information om projektet, kontakta Jessica Coria på Jessica.Coria@economics.gu.se.

Kontakt

Kristina Ekeblad

Communications Director

Johan Kristensson, Semcon

Johan Kristensson

Team Manager

Embedded Network