Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelEnergi

Varför behöver vi ett energiledningssystem?

Dela:

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem beskriver hur ditt företag eller din organisation styr sin verksamhet och innehåller bland annat policy, mål, processer och fastställda rutiner. Med hjälp av ledningssystemetet kan ni följa upp och ständigt förbättra er verksamhet. Ett ledningssystem är uppbyggt enligt en cyklisk process med stegen Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra.

Ett ledningssystem kan ha olika inriktningar, till exempel Kvalitet, Miljö eller Energi. De olika inriktningarna går ofta bra att integrera i ett gemensamt ledningssystem. Här ska vi berätta om fördelarna med att ha ett energiledningssystem.

Fördelen med ett energiledningssystem

Ett energiledningssystem beskriver hur en organisation systematiskt ska arbeta för att ständigt förbättra sin energiprestanda. Med tydliga mål, en konkret handlingsplan och regelbunden uppföljning får organisationen ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen, driftkostnaderna och sin miljöpåverkan.

Att arbeta med energiledning innebär att ni systematiskt samordnar, styroch genomför åtgärder för att ständigt förbättra energiarbetet. Genom att sätta tydliga mål, både kort- och långsiktiga, vet ni åt vilket håll ni ska styra verksamheten.

Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som håller långsiktigt kräver systematik. Den systematiken finns i ett energiledningssystem.

Detta kan företag tjäna på ett energiledningssystem

Det finns som sagt tydliga fördelar med att implementera ett energiledningssystem, några av nyttorna för företag brukar vara:

  • Lägre energiförbrukning

  • Bättre kontroll och pålitlighet kring förbrukning och kostnader

  • Arbetet görs mindre individberoende

  • Stöd i företagets hållbarhetsarbete

  • Engagemang hos medarbetarna

Välj rätt leverantör

Vi på Semcon har kompetensen och hjälper gärna till med att bygga upp och implementera ett energiledningssystem i din organisation. Implementeringen är viktig! Att alla, inte bara de som arbetar med energifrågor, känner till energiarbetet är viktigt! Att spara energi handlar inte bara om hårda åtgärder utan också väldigt mycket beteende. Kan vi ändra ett beteende kan vi spara energi utan att det kostar någonting.

På Semcon är vi övertygade om att den som förstår slutanvändaren bäst kommer skapa de bästa produkterna och tjänsterna för honom eller henne. Vårt fokus på användaren och mänskliga beteenden tillsammans vår erfarenhet och spetskompetens inom ingenjörskonst gör oss väl lämpade för den typen av uppdrag.

Kan vi ändra ett beteende kan vi spara energi utan att det kostar någonting.

Certifiering av ledningssystem

Genom att certifiera ert ledningssystem får ni hjälp med strukturen och att bygga upp ert ledningssystem. En certifiering innebär en godkänd revision av ett certifieringsorgan och visar att företaget uppfyller kraven i just den aktuella standarden. Ett certifikat innebär en kvalitetsstämpel. En standard enligt ISO är internationell och lika i hela världen. Den internationella standarden för energiledningssystem heter SS-EN ISO 50001. Semcon är med hela vägen fram till certifieringen.

Nya lagkrav

Den 10 oktober 2023 trädde EU:s reviderade direktiv om energieffektivitet (EED) i kraft. En nyhet är att företag med en årlig energianvändning i Sverige över 23,6 GWh behöver införa ett energiledningssystem alternativt ett miljöledningssystem med tillägg av energikartläggning. Ledningssystemet ska vara infört senast 11 oktober 2027. På Semcon har vi även kompetensen att genomföra den lagstadgade energikartläggningen.

Kontakta oss för att veta mer

Cay Åsberg, Semcon

Cay Åsberg

Team Manager Energy