Hur kan jag hjälpa dig?

Produktions­analys

När fokus ligger på att få nuläget att fungera så bra som möjligt kan det ibland vara utmanande att lyfta blicken och se det övergripande perspektivet. Men i många produktionsmiljöer finns möjligheter att skapa bättre förutsättningar för operatörerna såväl som effektivisering av flöden och layout. Men hur tar man sig an den typen av förändringsarbete?

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Det finns många aspekter av en verksamhet som kan involveras i arbetet för att förbättra och förfina produktionsflöden. Tillsammans med ett antal olika uppdragsgivare har Semcon till exempel genomlyst produktion, lager, logistik och säkerhetsrutiner – för att komma med förslag på relevanta åtgärder.

I vårt arbete använder vi oss bland annat av de underliggande tankarna inom Lean. Semcon har dessutom kapaciteten att sätta samman team med kompetens som innefattar produktutveckling, automation, mjukvaruutveckling, beräkning, design, produktinformation och mycket mer.

- Robert Eliasson, Area Manager Production Development

En process från analys till utvärdering

Processen som våra kunder får ta del av innefattar varje steg från den första analysen av nuläget och hela vägen fram till både genomförande och utvärdering. Här kan du få en första inblick kring hur vi strukturerar vår utvecklingsprocess inom produktion:

Analys

I första fasen handlar det om att skapa en samsyn kring förutsättningarna och målbilden för projektet. Här lägger vi grunden för arbetet och bildar oss en gemensam bild av nuläget.

Förstudie

Sedan går vi vidare till att identifiera potentiella möjligheter inom er verksamhet. Då genomförs en behovs- och kravidentifiering.

Bästa projekt.

När vi kommer så här långt är det dags att välja ut det bästa projektet att börja med, utifrån resultatet av förstudien. Det definieras genom att exempelvis titta på inom vilka områden man upplever långa ställtider, väntetider mellan moment eller stillestånd.

Genomförande.

Med Semcons kompetens inom bland annat projektledning, mekanisk konstruktion och automation verkställer vi sedan det projekt som har valts ut med hjälp av förstudien.

Utvärdering

När projektet har genomförts inleder vi resultatutvärderingen. Då tittar vi gemensamt på om önskat resultat har uppnåtts. Vi gör en utvärdering av ledtider, ekonomi och av tidplanen för projektet. Vi utvärderar genomförandet och tittar på vårt nästa steg tillsammans.

När det är dags att gå vidare till nästa produktionsåtgärd går vi tillbaka till den information och det underlag vi fick fram under den första analysfasen.

Kontakta oss

Emma Jönsson, Semcon

Emma Jönsson

Area Manager

Industrial Development

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Bent-Erik Bjørkli, Semcon

Bent-Erik Bjørkli

Business Development

Digital services