Hur kan jag hjälpa dig?

Energi­optimering

Betala bara för den energi som din verksamhet behöver. Det är inte ovanligt att industrier idag har upp till 25% högre energianvändning än vad som behövs för att bedriva sin verksamhet. Detta resulterar både i onödiga utgifter och en miljöpåverkan som är högre än nödvändigt.

Cay Åsberg, Semcon

Cay Åsberg

Team Manager Energy

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Energieffektivisering för ökad trygghet

Osäkerheterna kring framtida energipriser gör att de ekonomiska effekterna av en för hög energianvändning blir allt mer påtagliga. Tidigare sällsynta typer av problem i energisystemet såsom tillfällig effektbrist är något som kan komma att leda till reella problem. För att vara väl förberedda och minska påverkan på verksamheten vid störningar i energileveranser eller priser är det därför viktigt att ta kontroll över energianvändningen. Riskerar verksamheten att drabbas av produktionsbortfall? Hur kan i så fall risken för eller konsekvensen av det minimeras?

Energikartläggning – för en mer hållbar framtid

I nära samarbete med våra kunder ser vi på Semcon över verksamheten med avseende på energianvändning, processer samt operativ och strategisk planering.

Vi levererar sedan ett underlag till vidare arbete inom området för att säkerställa den hållbara utvecklingen av er verksamhet när det gäller energianvändning.

- Cay Åsberg, Energikartläggare

Semcon kan även fortsätta samarbetet och stötta i genomförandet av den levererade planen. Semcons certifierade kartläggare hjälper er organisation att planera och genomföra den kartläggningen utifrån er verksamhets behov och förmåga.

Leveranserna av detta är:

  • Tids- och resurssatt plan för genomförande av EKL

  • Övergripande- och detaljerad kartläggning samt rapportering till Energimyndigheten

  • Kostnadsberäknade åtgärdsförslag för energieffektivisering

  • Rekommendation och övergripande plan för genomförande av åtgärder för att säkerställa och en långsiktig energistrategi

  • Slutrapportering till verksamheten samt Energimyndigheten

Oavsett om ert företag omfattas av lagen eller tillhör SMF (små, medelstora företag) finns mycket att vinna i form av ökad energiprestanda och minskad energianvändning. Större kunskap och förståelse för energiflöden inom era processer, byggnader och transporter ger goda förutsättningar för en mer lönsam och hållbar framtid för er organisation.

Det är inte bara att leva upp till myndigheters lagkrav som är nödvändigt. Idag finns det flera intressenter som berörs av er användning såsom investerare, medarbetare och medborgare. Rätt hanterat så kommer detta även kunna vara en positiv del av er intressentdialog och narrativ.

Certifierad energikartläggning

Semcon har den erfarenhet och kompetens som krävs både vid initial energikartläggning och långsiktiga energisamarbeten. Tillsammans med våra certifierade kartläggare skapar ni er en bild av företagets energianvändning, identifierar och genomför förbättringsåtgärder samt utarbetar en strategisk energiplan. Energisamarbete med Semcon ger kontroll och visar hur strategiska beslut kan ge stora besparingar med korta återbetalningstider.

Vill ni stärka er konkurrenskraft och utvecklas hållbart genom lägre energiförbrukning, lägre kostnader, lägre miljöbelastning och ett ökat förtroende? Prata med Semcon och gör det till ett tillfälle att effektivisera och förbättra för framtiden.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL, kan ses som en börda eller möjlighet. Själva kartläggningen är en skyldighet men resultatet är ofta ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö, höjd driftsäkerhet, lägre miljöbelastning och sänkta kostnader.

Stärk verksamhetens hållbarhetsprofil

För att stärka verksamhetens miljöprofil är det vanligt att sätta upp hållbarhetsmål. Energieffektivisering är en enkel åtgärd som er verksamhet kan vidta för att få bättre kontroll på energianvändningen och därigenom nå uppsatta hållbarhetsmål. Semcon kan kartlägga var energi används och analysera vilka åtgärder som ger bäst energieffektivisering i förhållande till återbetalningstid.

  • Ta kontroll över energianvändning, utgifter och klimatpåverkan

  • Uppnå uppsatta effektivitetsmål på kort och lång sikt

  • Stå förberedda i en föränderlig omvärld

  • Bli ett hållbart föredöme

Strategisk energieffektivisering

Semcon har certifierad kompetens och gedigen erfarenhet av energikartläggning i många olika typer av verksamheter. Vi förespråkar att energifrågorna integreras i den strategiska planeringen av verksamhet och vi tar tillsammans med er fram en långsiktig energiplan med tydliga riktlinjer som med fördel implementeras i ert befintliga ledningssystem. Energieffektiviseringsprocessen går ut på att studera och kartlägga energianvändningen i såväl produktutvecklingen som tillverkningsprocessen samt lokalen där verksamheten bedrivs. Därefter analyseras vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energianvändningen till lägsta möjliga kostnad följt av att åtgärderna genomförs.