Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Rätt metod skapade en grönare stad

Så blev Gävle en av Sveriges bästa miljökommuner med hjälp av Semcons projektmetodik.

KundGävle municipality

BranschOffentlig sektor

KompetenserProjekt­ledningProjektmetodik

Bakgrund

Politikerna var tydliga: ”Gävle ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner”. Men hur ser vi till att det verkligen händer? Frågan hamnade på planeringschef Bo Bäckströms bord. Det miljöstrategiska programmet innehöll tydliga mål inom en rad områden, som energianvändning, transporter, hållbar konsumtion och biologisk mångfald. – Det är vanligt med målsättningar, men här fanns också tilldelade resurser, säger Bo Bäckström. Tre år senare har kommunen 100 procent förnybar el i alla sina byggnader, fjärrvärmen är fossilfri, andelen ekologisk mat har ökat och matsvinnet minskat. Vid alla inköp ställs miljökrav och en Energi- och klimatrådgivare har anställts.

Metodiken bakom resultatet

En faktor bakom resultaten stavas XLPM, Excellence in Project Management. XLPM är en metodik för projekt- och verksamhetsplanering, som Semcon utvecklat. Metodiken kopplar ihop mänskliga perspektiv med affärsnytta. Inför ett gemensamt språk, förtydligar roller och skapar jämnare arbetsbelastning. Gör det lättare att prioritera vad som ska göras och faktiskt få det gjort. I Gävle används Semcons projektmetodik idag i alla kommunens förvaltningar.

– För att nå framgång måste du allokera resurser. Och dessutom rätt resurser. Vi har nytta av strukturen och avgränsningen som metodiken ger. Bara genom att ha definierat uppdraget och tillsatt en programstyrgrupp som regelbundet träffas, har frågan uppmärksammats tydligare. XLPM:s krav på specifikationer och grindar för att fatta beslut har också stramat upp vårt tänkande, säger Bo Bäckström och avslutar:

– Vi har aldrig varit i närheten förut. Tidigare år har vi nästan brutit ihop för att vi tycker att vi gör så mycket bra och ändå hamnat på plats 60-70. Så ett sådant här kvitto är otroligt positivt för oss!

Hur XLPM skapar ett bättre arbetsliv

  1. Koll på medarbetarnas arbetsbelastning. Om jag vet vad du gör blir jag mindre stressad.

  2. Tydliga roller. Ingen behöver gissa. Vem som ska göra vad är beslutat och nedskrivet.

  3. Tydlig framåtrörelse. Varje projektcykel sträcker sig över sex toll-gates/grindar där beslut ska fattas. Från analys och planering till genomförande och avslutning.

  4. Överblick. Vilken funktion har det jag gör? Arbete och roller delas upp på tre områden: affären, ledande och operativt arbete – som konsekvent märks upp med specifika färger.

Semcons projektmetodik:

  • Hjälper organisationer att uppnå och upprätthålla hög leveranskvalitet

  • Sparar tid och pengar genom att tydligt definiera vad som bör göras, när och av vem

  • Etablerar en gemensam terminologi för projektledningen, vilket underlättar kommunikationen i organisationen

  • Det finns checklistor, mallar, modeller och support till stöd för alla roller i det dagliga projektarbetet

Kontakta oss

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management