Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Att optimera projektbaserat arbete inom life science

Studier på olika arbetsmodeller visar att projektbaserat arbete kan spela en viktig roll för ett företags framgång. Att dessutom se till att medarbetarna känner sig sedda och delaktiga i verksamheten har också blivit en betydande faktor för ett framgångsrikt företag. När GE Healthcare behövde förändra sin arbetsstruktur i projektorganisationen valde man att vända sig till Semcon som har lång erfarenhet av projektbaserat arbete.

KundGE Healthcare

BranschLife Science

KompetenserProjektmetodikProjekt­ledning

Bakgrund

Den projektmetodik som låg till grund för Semcon och GE Healthcares samarbete kallas för XLPM, Excellence in Project Management, och är en anpassningsbar och skalbar metodik vid just projektbaserat arbete. Den används både inom Semcon och tillämpas även i projekt med kunder. Metodiken utgår från väl etablerade standarder och kan också anpassas efter varje kunds specifika behov.

Insikter till GE Healthcare

GE Healthcare är ett globalt företag inom medicinteknik och life science som står för 1 % av hela Sveriges export. De har ett stort ansvar att leverera kvalitetssäkrade produkter till läkemedelsindustrin och kräver därför en extremt tydlig projektorganisation.

Cecilia Sjöstedt, VD på GE Healthcare, ville se över den interna arbetsstrukturen och undersöka hur organisationen kunde bli mer effektiv och ha tydligare ansvarsfördelning. Hon kontaktade därför Semcon för en mognadsmätning i början av 2019.

Mognadsanalys för projekt

Semcon fick i uppdrag att genomföra en mognadsanalys avseende projekt, program och portfölj. Efter några inledande möten sattes en styrgrupp ihop som arbetade med mätning och analys under hela projektets gång. En enkätundersökning var det första som skickades ut för att ta reda på vad en bredare grupp på företaget tyckte om verksamhetens rutiner på en mer övergripande nivå. Där fick de svara på frågor gällande vad de tycker fungerade bra och mindre bra i projekten de arbetar med i dagsläget.

Nästa steg i mognadsmätningen var djupintervjuer med ett antal nyckelpersoner på GE Healthcare. Här fanns det möjlighet för respondenterna att beskriva med egna ord hur de upplevde verksamheten och vad som skulle kunna förbättras. Semcon tog också reda på vilka värderingar och attityder som personalen tyckte var viktiga att förhålla sig till i projektbaserat arbete.

Det har varit otroligt lyckosamt att deltagarna från GE har varit så engagerade och ville dela med sig så mycket under arbetets gång.

– Elin Sins, Projektledare på Semcon

Fortsatt jobb med projektimplementation

Mognadsanalysen färdigställdes i våras då resultaten från enkäten, intervjuerna och tillkommande workshops presenterades för personalen. Styrgruppen satte sedan ihop en gemensam handlingsplan på vilka åtgärder som behövs göras och i vilken ordning de ska genomföras. Semcon fortsätter nu att projektleda implementeringen av dessa åtgärder.

"Det har varit värdefullt att ha tillgång till en extern part som kunnat få en helhetsbild av verksamheten från ett annat perspektiv än vad jag själv eller de andra anställda kan. Då är det lättare att se var brister och missförstånd uppstår och att snabbare kunna förhindra dem." säger Cecilia Sjöstedt, VD GE Healthcare

För att projektet ska bli så lyckat som det kan bli är det viktigt att GE Healthcare själva känner ägandeskap och ser till att åtgärderna fullföljs.

"Överlag är jag mycket nöjd med hela projektet, Semcon har projektlett detta från ax till limpa och därför känns det tryggt att de kommer fortsätta finnas tillhands." säger Cecilia Sjöstedt, VD GE Healthcare.

Kontakta oss

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg