Hur kan jag hjälpa dig?

Hållbar verksamhet och värdekedja

För att en hållbar framtid ska vara möjlig måste vi lära oss att leva inom planetens gränser och se till att mänskliga rättigheter skyddas och respekteras. Samtidigt som Semcons bästa möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle är genom våra kunduppdrag, arbetar vi beslutsamt med att minska vår klimat- och miljöpåverkan, och strävar efter att säkerställa att människor i vår egen verksamhet och värdekedja behandlas rättvist och ansvarsfullt.

Människor – en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare

Våra medarbetare på Semcon är en förutsättning för vår framgång. För att utveckla de bästa lösningarna behöver vi en mångsidig arbetsstyrka med en bred uppsättning erfarenheter och bakgrunder. Vi arbetar aktivt för att erbjuda en säker, hälsosam och inspirerande arbetsplats, och våra fokusområden inkluderar hälsa och välmående, mångfald och inkludering samt lärande och yrkesutveckling. De viktigaste nyckeltalen i vår medarbetarenkät har stadigt förbättrats de senaste åren. Dessa nyckeltal återspeglar välmående, lojalitet och stolthet bland medarbetarna och inkluderar faktorer som samarbete, mångfald och inkludering, engagemang, ledarskap och utveckling. Läs mer om hur vi arbetar med dessa ämnen i vår Hållbarhetsrapport 2023 (sidor 22-27).

Läs rapporten

Planet – mot nollnetto och cirkulär verksamhet

På Semcon har vi åtagit oss att halvera våra utsläpp inom värdekedjan fram till 2030 och vara nollnetto senast 2040, med 2019 som basår. Vår Klimat- och Miljöpolicy inkluderar ett åtagande om Parisavtalets ambition om 1,5°C. Trots att vi fortfarande påverkas av vissa efterverkningar av pandemin har vi minskat våra utsläpp med 43 % under 2022 jämfört med 2019. Våra klimatmål har skickats in till Science Based Target-initiativet för deras validering [och vi siktar på att få våra mål godkända under 2023]. Sedan 2019 har vi kartlagt våra utsläpp inom områdena Scope 1, 2 och 3. Våra största källor till utsläpp är anställdas pendling och affärsresor. Våra åtgärder för att minska utsläpp inkluderar en övergång till förnybar energi i våra kontor, en övergång till en elbilspark, en policy för distansarbete, lågutsläppsaffärsresor och mycket mer. När det är möjligt placerar vi nya kontor nära kollektivtrafiknoder för att möjliggöra att våra anställda, liksom besökare, kan pendla med kollektivtrafik. Vi strävar också efter att anta ett cirkulärt tankesätt för att använda kontorsmöbler och IT-utrustning så länge som möjligt och delta i initiativ som möjliggör en andra liv för delar av vår IT-utrustning. Läs mer om vårt arbete med att minska utsläpp och övergå till cirkulära affärsprinciper i vår Hållbarhetsrapport 2023 (sidor 28-30 och 57-59).

Läs rapporten

Principer – ansvarsfull affärsetik

Etisk affärsetik är inte bara rätt sak att göra – det är också till fördel för vår verksamhet och en förutsättning för vårt starka rykte och varumärke. Ansvarsfulla affärsprinciper skapar förtroende gentemot våra affärspartners och hjälper oss att attrahera och behålla de bästa och mest kvalificerade personerna inom Semcon. Semcon har ett koncernomfattande efterlevnadsprogram för att hantera rättsliga och etiska risker kopplade till antikorruption, rättvis konkurrens, integritet och IT-säkerhet. Vi ställer höga krav på oss själva och våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, som närmare beskrivs i vår Uppförandekod. Vi konkurrerar på meriterna i våra produkter och tjänster och har nolltolerans mot korruption och anti-konkurrensbeteenden. Våra leverantörer utvärderas utifrån kraven i vår Uppförandekod för att säkerställa att de följer samma standarder som Semcon vad gäller arbets- och mänskliga rättigheter, klimat och miljö samt etisk affärsetik. Integritets- och IT-säkerhetsprinciper implementeras för att säkerställa att vi lagrar, bearbetar och använder personuppgifter och konfidentiell information från tredje part på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Läs mer om vårt arbete med att säkerställa etisk affärsverksamhet i vår Hållbarhetsrapport 2023 (sida 30-31).

Läs rapporten